Na osnovu Člana 17. Statuta Gorske službe spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine, Upravni odbor Gorske službe spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine donosi

O D L U K U
O obustavljanju aktivnosti iz plana za 2020 godine

 

I


U skladu sa preporukom kriznog štaba F BiH, koji se odnosi na trenutnu situaciju i proglašenu pandemiju korona virusa, a kao društveno odgovorna organizacija koja je u sistemu zaštite i spašavanja, UO GSS F BiH donosi Odluku o obustavljanju svih aktivnosti koje su u toku, te onih koje nam predstoje po Planu aktivnosti za 2020 godinu, izuzev osnovne aktivnosti odazivanja u akcije spašavanja.


II


Odluka je na snazi do proglašenja prestanka opasnosti na području Federacije BiH.


III


Odluka stupa na snagu danom donošenja i obavezujuća je za sve članice Saveza.

Vaš GSS Team...